Valenciano

Conflicte llingüistic valencià

En el nom de "Batalla de Valencia" o "Conflicte llingüistic valencià" s'ha batejat al conflicte que ve enfrontant des de 1908, a dos concepcions radicalment distintes d'entendre l'orige i caracter de la llengua valenciana (entre atres assunts). Polemica generada pels pancatalanistes, en el seu fanatisme per crear els cridats "països catalans".

Concepcions sobre el valencià

Teoria valencianista

Per una part, els valencianistes, que defenen que l'idioma valencià es una llengua independent, frut de l'evolucio propia i particular a lo llarc de segles del llati vulgar parlat pels hispanorromanos que permanecieron en les terres valencianes invadides pels moros denominada mossarap.
Evolucio a la que deuria afegir-se ademes, l'influencia que dit romanç valencià rebe de les diferents llengües romanços que portaren durant la reconquista cristiana els repobladors. Aci cabria senyalar que molts dels cristians que aplegaren com repobladors, eren hispanorromanos valencians que anteriorment haurien fugit a zones del nort o noroest peninsular i que, per tant, parlaven la mateixa llengua que els hispanorromanos que havien permanecido en terres valencianes ocupades pels moros.

Com defensors d'esta teoria se troben organisacions culturals com "Lo Rat Penat", "Cardona i Vives", el "Grup Cultural Ilicità" entre atres, ademes de la Real Academia de Cultura Valenciana aixina com diverses coordinadores culturals com "Accio Regne de Valéncia (ARV)" i "La Coordinadora (FCECRV)"

Teoria pancatalanista

En el costat opost, els pancatalanistes, que consideren a l'idioma valencià un variant del catala, introduida en la seua totalitat per uns suposts repobladors catalans que vingueren a terres valencianes durant la reconquista, ya que segons els seus defensors, en eixes dates no existien hispanorromanos valencians que parlaren romanç valencià i perque, segons ells, la gran majoria, per no dir la totalitat de repobladors que vingueren a Valencia eren catalans. Ademes, afirma que la llengua valenciana no deuria cridar-se aixina, sino que el seu verdader nom seria el de "catala". Igualment, pretenen impondre a l'idioma valencià les regles ortografiques i gramaticals del catala, ademes del seu lexic, paraules, girs i expressions, en detriment de les que son genuïnament valencianes.

Dins d'esta ultima opcio se posicionan algunes institucions catalanes, com l'IEC, que destina grans cantitats de diners en impondre el catala en la Comunitat Valenciana.

Vore tambe

Conflicte politic del la llengua valenciana

Orige del valencià

De "Valencià"